Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen: ‘Mogen wij u een vraag stellen?’

‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief die de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020 aan de gelovigen schrijven. Ze beginnen met een vraag vanuit het besef dat het kerkbezoek volgens protocol vanaf 1 juni weer onwennig zal zijn na maanden waarin er geen publieke vieringen waren. Op 20 mei hebben de bisschoppen in gezamenlijkheid het protocol voor het vieren vanaf 1 juni vastgesteld en verspreid, toen vaststond dat de overheid de voorgenomen versoepelingen ten aanzien van de samenleving per 1 juni zou doorzetten. De bisschoppen zijn dankbaar dat in parochies en instellingen met de inspiratie van de Heilige Geest de nodige stappen worden gezet om binnenkort weer veilig en waardig te kunnen vieren. Ze noemen het in hun pinksterbrief een novum in de geschiedenis dat er [...]

2020-09-10T16:04:41+02:00donderdag, 28 mei 2020|

Protocol “kerkelijk leven op anderhalve meter”

De bisschoppenconferentie heeft op 20 mei jongstleden het protocol voor publieke vieringen vanaf 1 juni uit doen gaan. U kunt de inhoud van het protocol hier vinden. De praktische uitvoering van dit protocol is op dit moment onderdeel van intensief overleg en voorbereiding tussen pastoraal-team en parochiebestuur. Concreet gaat het protocol uit van 3 verschilende fases: Kerkelijke vieringen vanaf 1 juni met maximaal 30 gelovigen. Kerkelijke vieringen vanaf 14 juni met maximaal 30 gelovigen en de mogelijkheid tot het ontvangen van de H. Communie. Kerkelijke vieringen vanaf 1 juli met maximaal 100 gelovigen en de mogelijkheid tot het ontvangen van de H. Communie. Het parochiebestuur kiest ervoor om ervoor om e.e.a. gefaseerd aan te pakken. Dat wil zeggen; de focus ligt nu vooral op de eerste fase en de voorbereidingen die hiervoor nodig zijn. Later deze week volgt meer nieuws via deze website.

2020-09-10T16:04:47+02:00maandag, 25 mei 2020|

9e woord van bemoediging: Feest van Herschepping – Pinksteren 2020

Het Paasfeest, Hemelvaart en ook het Pinksterfeest vieren wij dit jaar met gesloten kerkgebouwen. Vanaf half maart waren omwille van de volksgezondheid, in de ogen van de overheid en de Nederlandse bisschoppen, stringente regels noodzakelijk. Met name ouderen zijn extra kwetsbaar voor het rondwarende virus. En vooral oudere mensen verzamelen zich in onze kerkgebouwen voor het vieren van de liturgie. Een en ander impliceerde uiterste voorzichtigheid. Want de eredienst aan God mag geen bron van ziekte en dood van medemensen worden. Natuurlijk heeft dat bij veel gelovigen uitermate veel pijn en verdriet gegeven, niet in de laatste plaats ook bij de priesters en de bisschoppen. De onmogelijkheid om de Heilige Communie te ontvangen en de beperking tot de geestelijke communie is voor talrijke gelovigen een heel groot offer geweest. Mede door de grote discipline en uithoudingsvermogen van verreweg de meeste Nederlanders lijkt het virus enigszins onder controle te zijn. Maar [...]

2020-09-10T11:58:11+02:00maandag, 25 mei 2020|

Update Pelgrimstocht Santiago de Compostela

Aan de belangstellenden voor deelname aan de Pelgrimstocht van Tui naar Santiago de Compostela.Van Zondag 26 September t/m Zondag 4 oktober 2020.Update: mei 2020Beste mede-pelgrims,We wachten nu met spanning af hoe de bestrijding van het Covid-19 virus in Portugal en in Spanje zich gaan ontwikkelen. Gezien de aangekondigde “afbouw” van de getroffen maatregelen, is er nog goede hoop dat de “Camino” in september/ oktober doorgang kan vinden. We willen zeker niet enig risico nemen en indien de reisadviezen van BUZA en andere instanties zoals de overheden van Portugal en Spanje, enige twijfel overlaten dan gaan we ons richten op een andere periode, waarschijnlijk in april 2021. Ook is van belang dat de vliegverbindingen zijn hersteld en de slaapplaatsen in de “Albergues” in voldoende mate beschikbaar zijn.Dus voor nu: de “deadline” voor definitieve aanmelding die was gesteld op 1 juni 2020 wordt verschoven naar 1 juli 2020, zodat we de ontwikkelingen in [...]

2020-09-10T16:05:05+02:00woensdag, 20 mei 2020|

8e woord van bemoediging: Het thuiskomen van Jezus en Corona – Hemelvaart 2020

Donderdag vieren wij het Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer. Voor de meeste Nederlanders betekent Hemelvaartsdag vooral het begin van een extra lang weekend. Niets minder maar ook niets meer. Ook een aantal christenen in het Nederland van vandaag loopt niet echt warm voor het feest. In ieder geval is het kerkbezoek bijna overal lager dan op een gemiddelde zondag. Overigens zal er dit jaar helemaal geen kerkbezoek mogelijk zijn. Het coronavirus blokkeert als onzichtbare tegenstander tal van zaken. Het virus verhindert ook een feestelijke viering van de thuiskomst van Christus bij de Bron van waaruit Hij leefde. Want dat is, naar mijn overtuiging, het hart van Hemelvaart. Jezus heeft na zijn arrestatie, marteling en kruisdood van God nieuw leven ontvangen. Wij hebben dat kerngegeven van ons geloof tijdens het Paasfeest opnieuw mogen vieren. Jezus is van de Vader uitgegaan en tot de Vader teruggekeerd. Met Hemelvaart gaat [...]

2020-09-10T11:58:23+02:00maandag, 18 mei 2020|

Aanstaande benoeming oud-pastoor Juan van Eijk te Nijmegen

Monseigneur Gerard de Korte heeft onze oud-pastoor Juan van Eijk met ingang van 1 juni 2020 benoemd tot kapelaan van de parochie H. Stefanus te Nijmegen.Pastoor Van Eijk is na de vieringen op zondag 17 november met ziekteverlof gegaan vanwege burn-out verschijnselen. Wij zijn erg blij dat het genezingsproces zodanig is gevorderd dat hij weer pastorale activiteiten kan uitvoeren. We hopen dat een frisse start in een nieuwe omgeving hem goed zal doen. Wij wensen hem daarbij alle succes toe en Gods zegen.Vanwege de wettelijke coronamaatregelen is het op dit moment nog niet bekend op welke wijze oud-pastoor Van Eijk afscheid zal nemen van onze parochie.Namens het parochiebestuur,Pastoor Marcel DorssersvoorzitterJohan Elshofvicevoorzitter

2020-05-17T10:06:47+02:00zondag, 17 mei 2020|

Van het parochiebestuur: Diaken Alexis Szejnoga vertrekt uit H. Paus Johannes XXIII Parochie

Per 1 september gaat Diaken Alexis Szejnoga onze parochie verlaten om volledig werkzaam te worden als lid van het pastorale team van de Parochie H. Willibrord te Loon op Zand. Vanaf januari 2014 is hij voor 0,5 fte werkzaam geweest in onze parochie. Eerst als pastoraal werker, en na zijn diakenwijding in november 2014, als bezoldigd diaken. Wij betreuren het vertrek van Diaken Szejnoga zeer. Hij is met zijn jeugdig elan, zijn goede benaderbaarheid en zijn pastorale kwaliteiten in de afgelopen jaren voor veel parochianen van grote waarde geweest. Door zijn empathie wist hij veel personen te bereiken, van schoolgaande jeugd en jonge gezinnen tot senioren en mensen in hun laatste levensfase. In het pastoraal team heeft Diaken Szejnoga zich ingezet om te komen tot de doorontwikkeling van onze geloofsgemeenschap tot gastvrije en veelzijdige parochie. Dat is vooral ook gebleken in het afgelopen half jaar, waarin hij zich tijdens de [...]

2020-05-08T14:09:22+02:00vrijdag, 8 mei 2020|

7e woord van bemoediging: Maria en de Coronacrisis

Mei 2020 verloopt heel anders dan de andere meimaanden binnen ons bisdom. Dit jaar zijn er geen grootste publieke vieringen en geen processies. Dat geldt niet alleen voor de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch maar ook voor alle andere Mariaoorden binnen ons diocees. Voor velen maakt dat het verdriet om de huidige liturgische beperkingen extra groot. Met het hoofd beseffen wij dat de volksgezondheid geen grote samenkomsten toestaat, maar met het hart zouden wij dat graag anders zien. Wij worden op dit punt opgeroepen tot ascese ter bescherming van de eigen en andermans gezondheid. Gelukkig zijn wel vele van onze kerkgebouwen open voor persoonlijk gebed. Maria wordt daar niet vergeten en zij zal ook ons niet vergeten. Ook in deze vervelende coronatijd, met veel spanning en onzekerheid, blijft de liefde voor de moeder van de Heer binnen ons diocees sterk. Voor niet weinigen blijft Maria een bron van bemoediging en [...]

2020-09-10T11:58:36+02:00donderdag, 7 mei 2020|
Ga naar de bovenkant