UITVAART – OVERLIJDEN

Het overlijden komt vaak onaangekondigd. Bovendien is men vaak pas geneigd over de uitvaart te praten wanneer het zover is. Binnen een paar uur moet dan een aantal belangrijke keuzes gemaakt worden. Onder andere of men een kerkelijke uitvaart wil of niet, wanneer en hoe.

Bij een kerkelijke uitvaart neemt de familie te midden van de geloofsgemeenschap afscheid van een gelovige. We vertrouwen onze dierbare overledene aan God toe, en troosten we elkaar met het geloof in de verrijzenis, en het vertrouwen dat God ons ook door de dood heen wil vergezellen.

Overleg met de parochie

Als u een kerkelijke uitvaart wenst voor uw overledene, dan is het wenselijk de parochie daar zo spoedig mogelijk bij te betrekken. Dat kan door (zelf of via de uitvaartondernemer) contact op te nemen met het parochiecentrum. Met de parochie worden dan data en tijden voor de kerkelijke uitvaart vastgelegd, en kunnen verdere afspraken gemaakt worden voor een passend en persoonlijk afscheid.

Mogelijke vormen

1. Uitvaart met eucharistieviering

De meest bekende vorm van de uitvaart is die met een eucharistieviering. De heilige mis wordt dan opgedragen voor de overleden dierbare. Deze mis kent een vaste opbouw: openingsritus, liturgie van het Woord, liturgie van de Eucharistie en laatste aanbeveling ten afscheid (‘absoute’, waarbij het lichaam van de overledene wordt gezegend met wijwater en wordt bewierookt).

2. Uitvaart met gebedsviering

In een gebedsviering komt een evangelielezing voor, een preek, een voorbede, een Onze Vader en een laatste aanbeveling ten afscheid (‘absoute’). Het is natuurlijk ook altijd mogelijk op een later tijdstip een mis op te laten dragen tot intentie van de overledene.

3. Absoute op het kerkhof

Wanneer de overledene wordt begraven, vindt er op het kerkhof nog een korte plechtigheid plaats. Doorgaans is dit aansluitend aan de eucharistie- of gebedsviering, maar het kan ook zonder viering vooraf.

4. Absoute in het crematorium

Er kan ook gekozen worden voor een plechtigheid alleen in het crematorium.

Eigen inbreng

Uiteraard kunt u altijd met ons overleggen over mogelijkheden. Nabestaanden kunnen een In memoriam uitspreken, de Bijbelse Eerste Lezing verzorgen, de voorbede schrijven en uitspreken, en een persoonlijk afscheidswoord uitspreken. Bovendien kunt u liederen mee uitzoeken. De priester, diaken of pastoraal werker is u bij de voorbereiding graag van dienst.

Praktische aandachtspunten

  • Tijdens de Allerzielenviering is er bijzondere aandacht voor de overledenen van het afgelopen jaar. Nabestaanden ontvangen daarvoor tijdig een uitnodiging.
  • De collecte tijdens de uitvaart is bestemd voor de pastorale zorg in onze parochie.
  • Tarieven worden jaarlijks vastgesteld. U vindt ze op onze website.
  • Indien er gekozen wordt voor begraven, vindt dat plaats in op het kerkhof van één van de Torens van de Johannes XXIII Parochie: St. WillibrordusSt. CaeciliaSt. Joseph of St. Lambertus. Voor elk kerkhof is bovendien een reglement reglement van toepassing.
  • Voor de voorbereiding van de uitvaartliturgie staan u drie bestanden ter beschikking:

In het voorblad van dit laatste bestand staan verdere aanwijzingen en suggesties.

Uitvaart en corona

Graag houden we onze vieringen veilig voor bezoekers, voor vrijwilligers en medewerkers. We sluiten ons daarom aan bij de richtlijnen die de kerkelijke overheid ons adviseert, met name het vieren op anderhalve meter. Omdat onze kerken verschillend van formaat zijn, moet u bij het versturen van uitnodigingen rekening houden met de capaciteit van de kerken.