UITVAART – OVERLIJDEN

Als iemand sterft, moeten er op de eerste dag ineens veel beslissingen genomen worden: over de wijze van afscheid nemen, bijv. thuis opbaren of in een rouwcentrum. Begraven of cremeren. Een uitvaartdienst, een avondwake, een gedachtenisprentje, advertentie ja of nee en in welke krant… Het sterven van een dierbare is vooral een familieaangelegenheid maar de Johannes XXIII-parochie wil graag die troost en steun bieden, waar mensen op zo’n moment naar vragen.

Als nabestaanden een kerkelijke uitvaart vragen voor hun overledene, dan is het wenselijk de parochie daar zo spoedig mogelijk bij te betrekken. Dat kan door (zelf of door de uitvaartondernemer) contact op te nemen met een van de pastores. Met deze pastor worden dan data en tijden voor de kerkelijke uitvaart vastgelegd en kunnen verdere afspraken gemaakt worden.

Een uitvaart in een van de kerken van de Johannes XXIII Parochie is voorbehouden aan de eigen parochianen. Een parochiaan is iemand die binnen de grenzen van de Johannes XXIII-parochie woont, in onze parochie staat ingeschreven als voorkeurparochiaan en kerkbijdrage betaalt of als vrijwillger in onze parochie actief is.

Alle uitvaarten beginnen in de regel om 10.30 uur. Indien er diezelfde dag ook in de middag een uitvaart dient te zijn dan begint deze om 13.30 uur. Conform de richtlijnen van het bisdom kan er op zaterdag na 13.30 uur geen viering meer plaatsvinden behoudens bijzondere omstandigheden.

In aansluiting op de kerkelijke viering begeleidt de voorganger de overledene naar de laatste rustplaats op het kerkhof van de parochie. Bij een crematie worden de laatste woorden en gebeden toevertrouwd aan de eigen familie of anderen. De collecte tijdens de uitvaart is voor de pastorale zorg in onze parochie. Voor andere donaties kan, na overleg, een collectebus achter in de kerk worden geplaatst. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld.

Indien er gekozen wordt voor begraven, vindt dat plaats in op het kerkhof van één van de Torens van de Johannes XXIII Parochie: St. WillibrordusSt. CaeciliaSt. Joseph of St. Lambertus. Voor elk kerkhof is bovendien een reglement reglement van toepassing.

Voor de voorbereiding van de uitvaartliturgie staan u drie bestanden ter beschikking:

In het voorblad van dit laatste bestand staan verdere aanwijzingen en suggesties.

Uitvaartdienst in JohannesXXIIIparochie

Omdat er veel kerken gesloten worden of zijn, vragen mensen van elders ons vaker om de uitvaart van hun dierbare in een van de kerken binnen onze Johannes XXIIIparochie te houden. Ons uitgangspunt is dat onze kerk openstaat voor allen die bij ons als parochiaan te boek staan. Dat zijn zij, die in onze parochie wonen of hier niet wonen maar te kennen hebben gegeven bij onze parochie te willen horen, en als teken daarvan hier al enkele jaren hun kerkbijdrage betalen. Een heel enkele keer, wanneer er – onzes inziens – zwaarwegende pastorale overwegingen zijn, kunnen we daarvan afwijken. Alle bewoners van de Eikelaar en Torentjeshoef die vóór hun verhuizing in een ander dorp parochiaan waren, blijven daar parochiaan, tenzij ze ons via de kerkbijdrage hebben laten weten ingeschreven te willen zijn bij onze parochie.