Zondag 11 juni is het Sacramentsdag, een kerkelijk hoogfeest, een belangrijke dag dus, die in sommige katholieke landen uitbundig gevierd wordt, met een Sacramentsprocessie die door bloemrijk versierde straten gaat. Het hele dorp loopt dan uit om er getuige van te zijn of eraan deel te nemen. In onze streken komt dat niet veel meer voor.

Waar gaat dit feest over? De katholieke Kerk kent zeven sacramenten, maar het is de Eucharistie, die in kerkelijke documenten omschreven wordt als ‘bron en hoogtepunt van het christelijk leven’. Is de doop dan niet het eerste en belangrijkste sacrament? De doop is inderdaad als eerste sacrament een belangrijk sacrament, maar met de doop ben je er nog niet. Na de doop – bij ons meestal als baby of jong kind – moet het geloof in de dopeling nog groeien, gevoed worden en op latere leeftijd onderhouden worden. Dat kan op vele manieren, maar toch vooral door de Eucharistie, de wekelijkse kerkgang. Daar komen we samen rond Christus, daar horen we lezen uit de Bijbel, daar wordt uitleg gegeven over ons geloof, daar zijn we niet alleen, maar vormen er een geloofsgemeenschap. Want in je eentje geloven, dat houdt bijna niemand vol. Om te geloven en te blijven geloven hebben we elkaar nodig. Op die wijze is de Eucharistie ‘bron van ons geloof’. Wie niet meer deelneemt aan de (wekelijkse) Eucharistie, bij hem of haar droogt die bron op en verschraalt en verdwijnt het geloof op den duur.

Het is Christus die ons samenbrengt. Bij het Laatste Avondmaal, toen Hij met zijn leerlingen het brood brak en deelde, zei Hij: “Doet dit tot Mijn gedachtenis’. Daar ligt de oorsprong van de Eucharistie en van meet af aan zijn christenen op de eerste dag van de week samengekomen om te bidden, om te luisteren naar de Schriften en om het brood met elkaar te delen. En niet alleen het brood, maar ook het leven. De Eucharistie eindigt dan ook met de ‘wegzending’: we krijgen de opdracht mee om in praktijk te brengen wat we hebben gehoord, beleefd en gevierd. We zijn niet alleen broeders en zusters van elkaar binnen het kerkgebouw, maar vooral ook daarbuiten, zonder onderscheid. Zo is de Eucharistie metterdaad ‘bron van heel ons christelijk leven’, een bron waaruit we mogen blijven putten. Terecht is Sacramentsdag een kerkelijk hoogfeest.
Theo Schepens, emeritus pastoraal werker