We beginnen de Goede Week met de intocht van Jezus in Jerusalem. We willen innerlijk meegaan met het lijden en sterven van onze Verlosser, om met Hem te verrijzen. Het lijden en het kruis roepen een natuurlijk verzet in ons op en we zijn er vaak bang voor. Reeds bij het zien van de doodsangst van Jezus haakten de leerlingen af en verzonken in een bedwelmende slaap. Bij de gevangenneming  van Jezus vluchtten zij en Petrus ontkende daarna in alle toonaarden dat hij Jezus kende. Jezus zei niet voor niets dat Hij voor Petrus zou bidden opdat zijn geloof niet zou bezwijken. Ja, Petrus viel en verloochende en weende…. Maar zijn geloof bezweek niet. In tegenstelling tot Judas ging hij na de verrijzenis naar Jezus toe. Hij zegt: “Heer Gij weet dat ik U bemin”. We gedenken deze week dankbaar dat Jezus onze zwakheid op zich heeft genomen en ons niet heeft opgegeven. Hij stierf voor ons en nodigt ons uit om als verloste kinderen van God steeds weer op te staan. Niet te blijven liggen in onze zwakheid, maar op te staan. We hebben een verrijzenis geloof: We geloven dat we met Jezus uit alles kunnen opstaan en verdergaan. In de Goede Week met al zijn vieringen ontvangen we de barmhartige liefde van God en worden we opgericht om deze uit te dragen naar de mensen om ons heen. De liefde van Jezus is sterker dan lijden en dood en zij overwint alles!

Pastoor Godfried B.M. Looijaard