Impressie bijeenkomsten Sint Caecilia
Op 15 september 2022 en op 3 mei 2023 hebben het pastoraal team en het parochiebestuur de parochianen bijgepraat over diverse ontwikkelingen binnen de parochie.
Deze ontmoetingen waren onderdeel van onze rondgang langs alle vier de torens binnen onze parochie. We zijn begonnen in de toren Sint Jozef te Biezenmortel en geëindigd bij de toren Sint Lambertus te Udenhout.
Op verzoek van de parochianen van de toren Sint Caecilia, zijn we daar na de eerste bijeenkomst op 15 september nog een tweede keer geweest, omdat er tijdens de eerste bijeenkomst te weinig tijd was voor het pastorale gedeelte van het gesprek. Voor die tweede bijeenkomst zijn ook de parochianen van de toren Sint Willibrordus uitgenodigd.
De aankondiging van alle bijeenkomsten vond steeds plaats tijdens de gebruikelijke ‘mededelingen’ aan het eind van de vieringen in de kerk. Verder zijn belangstellenden ook uitgenodigd via de huis-aan-huisbladen. Voor de bijeenkomst van 15 september 2022, zie Weekblad De Schakel 2022 – Google Drive, editie van week 36, blz. 25. Voor de bijeenkomst van 3 mei 2023: Weekblad De Schakel 2023 – Google Drive editie van week 17, blz. 23.

Bijeenkomst 15 september 2022
Tijdens deze bijeenkomst waren ongeveer 50 personen aanwezig. Daarmee was de parochiezaal van de St. Caeciliakerk volledig gevuld.
Het gesprek met de parochianen werd gevoerd op basis van bijgevoegde presentatie. De aanwezigen toonden veel begrip voor het feit dat de Sint Caeciliakerk op termijn gesloten gaat worden, gelet op de argumenten die in de presentatie werden genoemd. Velen waren opgelucht dat, tegen hun verwachting in, de kerk niet al eind 2022 gesloten zou worden.
Aan het eind van de bijeenkomst werd gevraagd op welke wijze aan de pastorale zorg inhoud gegeven gaat worden in de parochie. Immers, op deze avond was het gesprek vooral gegaan over de materiële zaken.
Besloten werd om daarvoor in het eerste halfjaar een afzonderlijke bijeenkomst te organiseren.

Bijeenkomst 3 mei 2023
Tijdens deze bijeenkomst waren ongeveer 35 personen aanwezig. Naast parochianen van de Sint Caecilia, waren ook parochianen van de Sint Willibrordus aanwezig.
Het gesprek werd gevoerd op basis van bijgaande presentatie. Hoewel het doel van het gesprek was om vooral in te gaan op het pastorale aspect van de parochie, ging er relatief veel aandacht uit naar de voorgenomen sluiting van de St. Caeciliakerk. Dit omdat een enkele aanwezige zich niet bij dit voornemen kon neerleggen. Hij riep bovendien op tot hernieuwde opbloei van het kerkelijk leven in de parochie, zoals onder meer in delen van Frankrijk aan de orde is.
Zowel het parochiebestuur als enkele andere parochianen riepen de betreffende persoon op om hiertoe (ook) zelf het initiatief te nemen.
Aan het eind van de bijeenkomst heeft het parochiebestuur toegezegd om de parochianen op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de voorgenomen kerksluiting. Ook is toegezegd om het ‘bidbook’ bekend te maken bij de parochianen, zodra dit is goedgekeurd door het Bisdom.