Beste mensen,

Deze week is een merkwaardige Goede Week. Doordat het coronavirus rondwaart en er dus veiligheidsmaatregelen in acht genomen moeten worden, moeten alle plechtigheden ineens in kleine kring gevierd worden. De Goede Week en Pasen krijgen daardoor ook een merkwaardig tintje.

Het andere bijzondere in deze Goede Week is dat ik vandaag, op Witte Donderdag, van onze bisschop mijn benoemingsbrief heb ontvangen voor de H. Paus Johannes XXIII-parochie (per 1 mei 2020). De afgelopen twee weken hebben in het teken gestaan van gesprekken met de verantwoordelijke voor benoemingen in het bisdom, met mijn voorganger, met de vicevoorzitter en met leden van het pastorale team, en van voorbereidingen voor de verhuizing.

Ik moet zeggen dat ik vol enthousiasme ‘JA!’ heb gezegd op deze benoeming. Met waardering zie ik het werk dat de team- en bestuursleden hebben opgepakt tijdens de ziekte en afwezigheid van pastoor Van Eijk. Veel waardering en dank daarvoor. Chapeau! Het is zeker niet altijd eenvoudig geweest. Ook pastoor Van Eijk dank ik voor zijn medewerking en hulp om de parochie zo goed mogelijk over te dragen. Van harte spoedige beterschap gewenst!

Ik zie dat er in de pastorale lijn veel werk gedaan is in deze parochie. Er is veel opgezet dat om ondersteuning vraagt. Nu kan het pastorale team dat nooit alléén verstouwen. Graag wil ik werk maken van het verder uitbouwen van het werk dat door bevlogen en geïnspireerde vrijwillige medewerkers kan worden opgepakt. Immers samen vormen we de plaatselijke kerk, ieder met inbreng van zijn of haar eigen talenten en vaardigheden.

Bestuurlijk is men op de goede weg. De parochiefusie ligt al enkele jaren achter ons. Toch is er nog wat werk aan de winkel voor wat betreft de ‘uitrol’ van de parochiefusie. Ik denk dan vooral aan het vormen van bestuurscommissies, die het bestuur kunnen ondersteunen in het vele werk dat op de bestuurders af komt. Door werk binnen portefeuilles te verdelen, ontstaan er behapbare delen. In mijn vorige parochie hebben we daar veel profijt van gehad.

We zullen elkaar zeker tegenkomen, al is dat niet zo gemakkelijk als vóór de coronacrisis. Een inwerktijd vraagt om veel ontmoetingen in de vieringen en in gesprekken met medewerkers op allerlei vlak. We zullen moeten zien wat er haalbaar is en wat op een gegeven moment weer toegestaan wordt. Wellicht moeten we nog wat zoeken naar nieuwe technische mogelijkheden.

We mogen dat alles doen onder de schutse van de H. Paus Johannes XXIII, een paus van formaat. Ik herinner me dat ik, enkele jaren geleden met enkele bevriende priesters, zijn geboortedorp Sotto il Monte in het bisdom Bergamo bezocht heb. Een inspirerend bezoek waar iets bleek van de –ooit wat ruwe– eenvoud van deze heilige, die een verdieping van de relatie met de Levende Christus voorstond en droomde van een inbedding daarvan in het leven van gewone christenen en een inbedding in het leven van de Kerk. Moge deze heilige ons inspireren om samen het werk van de Verrezen Heer voort te zetten, op onze eigen plaats, met onze eigen talenten.

Graag tot ziens!

Uw nieuwe pastoor, Marcel Dorssers

pastoor Marcel Dorssers

Vanwege de coronacrisis stelt
pastoor Marcel Dorssers
zich alvast in een videogroet voor.