Binnenkort, op zaterdag 7 november zal onze bisschop, mgr. De Korte, onze oud-parochiaan Erik Buster diaken wijden. Jammer genoeg kunnen we niet in groten getale naar de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch afreizen, want de toegang is vanwege corona zeer beperkt. Gelukkig kunnen we wel de viering via het internet volgen (de link vindt u op onze website).

Binnen de kerk kennen we drie wijdingen, namelijk die van diaken, priester en bisschop. Ieder heeft z’n eigen taak. De diaken richt zich vooral op het dienstwerk en het voorzien in noden. Dat kunnen persoonlijke noden zijn, maar ook materiële. De priester richt zich vooral ook op pastoraat en sacramentenbediening zoals de Mis, de ziekenzalving, dopen, huwelijk. En de bisschop is belast met de dienst van de leiding in zijn bisdom.

Ik denk met plezier terug aan mijn diakentijd in de parochie in Zeeland (bij Uden). Veel was ik ingeschakeld in de voorbereiding voor Eerste Communie en Vormsel. Het was in die tijd dat ik ontdekte dat er maar weinig bezigheden in de parochie waren die ik alléén maar kon doen omdat ik diaken was (misschien minder dan een paar procent van mijn tijd); verreweg de meeste zaken had ik ook kunnen doen op basis van mijn doopsel en vormsel, dus gewoon op basis van mijn katholiek zijn.

Eigenlijk is dat een mooie gedachte: we zijn natuurlijk blij met onze wijdelingen, maar het hoeft binnen de kerk gelukkig niet alléén af te hangen van de gewijde bedienaren. De kerk is het breedst aan de basis. Ook daar kan mooi werk gedaan worden. We kunnen door ons staan in het leven laten zien wat het voor ons betekent om katholiek te zijn. Vooral in een levenshouding en in kleine daden die ons gelovig zijn illustreren. In het klein kunnen we veel goed doen, als is het maar een hand op iemands schouder, een luisterend oor, een pannetje pasta naar een zieke buurman. Al het goede dat we kunnen en mogen doen, mag een glimlach van God zijn. Ik wens u van harte toe dat anderen een glimp van God in u mogen herkennen.

Pastoor Marcel Dorssers