Het leven van de ware christen is in velerlei opzichten vreemd aan de wereld, in zover die wereld zich sluit voor het woord van Christus en zijn Kerk en zich dientengevolge schuldig maakt aan onchristelijk handelen en denken. Het is daarom ook dat de echte christen heel wat tegenwerking heeft te verduren van die wereld, iets waartegen de eenling bijna niet opgewassen is.

Vandaar het grote belang voor elke christen om samen met de andere christenen regelmatig rond het Woord en het brood van Christus als huisgenoten van God één familie te vormen. Hier in de ‘huiskamer van God’ vinden wij de energie die nodig is om gezamenlijk sterk te staan in de strijd tegen de verwereldlijking en de ontkerstening van onze samenleving.

In de wereld leven zonder van de wereld te zijn. Daar komt het praktisch op neer voor een christen, die daadwerkelijk in zijn dagelijks bestaan de navolging van Christus wil waar maken. Het gaat dus om een christen, die het niet wil laten bij vrome woorden en gedachten, maar die Christus’ spoor wil volgen met waarachtige daden. Dat is geen kleinigheid. Hij hoeft niet te rekenen op veel applaus, op veel sympathie en bijval. Zelfs daar waar hij met zijn medemens niets anders dan het goede, ja het beste, vóór heeft krijgt hij heel vaak nog ‘stank voor dank’!

Toch zet Paulus ons er toe aan om dit liefdewerk tot een goed einde te brengen, omdat de echtheid van onze Godsliefde nu eenmaal getoetst wordt aan onze toewijding aan anderen beloond.

Door innig te communiceren met Christus, de Heer, die om onzentwil arm is geworden opdat wij rijk zouden worden, kunnen ook wij – overigens met vallen en opstaan- dat verheven christelijk ideaal tot werkelijkheid maken. Een opdracht in het komende jaar 2023.

Pastoor Godfried B.M.Looijaard.